Ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo

Quyết định QPPL số 69/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo (nội dung đính kèm)

Quyết định Chủ tịch số 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt danh mục ngành, nghề đào tạo năm 2017 theo Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..