Tìm kiếm văn bản pháp quy

Phương án tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Công văn số 914/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v phương án tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 (nội dung đính kèm)

Tuyển sinh đi học đại học về năng lượng nguyên tử tại Nhật Bản năm 2016

Công văn số 614/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh: V/v tuyển sinh đi học đại học về năng lượng nguyên tử tại Nhật Bản năm 2016 (nội dung đính kèm)

Về việc phê duyệt Phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016

Quyết định Chủ tịch số 216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc phê duyệt Phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng (nội dung đính kèm)

Về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2015)

Thông báo số 28/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2015) (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..