Hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2014-2015

Công văn số 1381/SGDĐT-VP ngày 29/8/2014 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn khối thi đua ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2014-2015

Công văn số 1489/SGDĐT-VP ngày 16/9/2014 về việc Hướng dẫn khối thi đua ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2014-2015 (nội dung hướng dẫn)

Quy định tỉ lệ khen thưởng cho ngành Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 602/QĐ-UBND ngày 26/4/2013: Quy định tỉ lệ khen thưởng cho ngành Giáo dục và Đào tạo (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2013-2014

Công văn số 1230/SGDĐT-VP ngày 06/9/2014: Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2013-2014 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn hồ sơ thi đua cuối năm học 2013-2014

Công văn số 696/SGDĐT-VP ngày 21/5/2014: Hướng dẫn hồ sơ thi đua cuối năm học 2013-2014 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..